اتصال سیسکو در لینوکس

نصب از خط فرمان – ترمینال

sudo apt-get install -y openconnect network-manager-openconnect

دقت کنید سرویس سیسکو با سه پورت اختصاصی روی هر گیت وی ارایه شده است، وارد کردن پورت الزامی است این پورت ها در زمانی که سرویس محدود/مسدود شود بسیار مفید می باشند

(پورت ها)
۱۵۰۰۰: یا ۱۶۰۰۰: یا ۱۷۰۰۰:

sudo openconnect –reconnect-timeout 1 –no-cert-check -db ServerAddress

که بجای ServerAddress سرورهایی که به شما داده می شود برای سیسکو باید وارد کنید

نمونه: در این نمونه قسمتی که مشخص شده است یوزرنیم همزمان فرستاده می شود و تنها پسورد پرسیده می شود
sudo openconnect –reconnect-timeout 20 –no-cert-check –authgroup=cisco -dbu kmuser… ServerAddress

که بجای kmuser باید یوزرنیم خودتان را بنویسید و بجای ServerAddress سرورهایی که به شما داده می شود برای سیسکو باید وارد کنید

در صورت وارد کردن sudo رمز روت را بایستی وارد کنید